• slider image 253
:::

108學年度第一學期期末評量試卷

檔案名稱
日期 大小 人氣
108一上生活期末評量.pdf
2020-01-15 13:49:35 639.5 KB 211
108一上國語期末評量.pdf
2020-01-15 13:49:35 372.3 KB 238
108一上數學期末評量.pdf
2020-01-15 13:49:35 521.1 KB 211
108上社會三甲期末.pdf
2020-01-16 14:37:26 639.7 KB 195
108學年度五上自然期末考.pdf
2020-01-16 14:39:55 493.9 KB 347
三年級國語.pdf
2020-01-16 15:22:42 669.4 KB 201
三年級數學.pdf
2020-01-16 15:23:03 394.4 KB 269
108-3rd Eng(F).pdf
2020-01-16 15:57:49 867.4 KB 202
108-4th Eng(F).pdf
2020-01-16 15:57:49 970.1 KB 225
108-5th Eng(F).pdf
2020-01-16 15:57:49 955.2 KB 209
108-6th Eng(F).pdf
2020-01-16 15:57:49 1.3 MB 389
108上赤崁國小五年級社會期末考.pdf
2020-01-17 10:59:24 551.1 KB 279
108二上國語期末.pdf
2020-01-17 11:26:02 552.7 KB 196
108二上數學期末.pdf
2020-01-17 11:26:27 886.2 KB 236
108學年度第1學期三年級自然與生活科技期末評量試卷.pdf
2020-01-17 11:31:52 592.2 KB 504
108學年度第1學期四年級自然與生活科技期末評量試卷.pdf
2020-01-17 11:32:04 276.4 KB 522
4上社會.pdf
2020-01-17 14:50:48 355.2 KB 281
四上國語.pdf
2020-01-17 14:51:18 303.2 KB 243
4上數學.pdf
2020-01-17 14:51:32 442 KB 274
108-1五年級國語期末試卷.pdf
2020-01-22 09:53:18 205.1 KB 187
108-1五年級數學期末試卷.pdf
2020-01-22 09:53:18 348.5 KB 343
:::
:::

會員登入